کلی کلاس‌های درجه یک با اساتید برتر ایران

استاد مسعود بیگدلی

استاد مسعود بیگدلی

توسط 3622 نفر دنبال می‌شود
مدرس ریاضیات و هوش آکادمی تیزلاین

استاد مسعود بیگدلی مولف پرفروش ترین کتب تیزهوشان در سال های اخیر و با بیشترین آمار قبولی بوده اند. استاد بیگدلی در این سال ها بیش از 20 استان کشور به صورت کارگاهی و همایشی تدریس داشته اند و هم اکنون در مجموعه تیزلاین به صورت آنلاین تدریس می کنند

کلاس های مدرس

کلاس ریاضی تیزهوشان نهم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1403
17 تیر 03 - ساعت 20:00
کلاس هوش و استعداد نهم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1403
19 تیر 03 - ساعت 20:00
کلاس ریاضی تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1403
17 تیر 03 - ساعت 18:15
کلاس ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1403
18 تیر 03 - ساعت 18:15
کلاس ریاضی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1403
18 تیر 03 - ساعت 16:30
جی پی اس تیزهوشان آکادمی تیزلاین: برترین دوره جمع بندی هوش و خلاقیت با اساتید برجسته کشوری و با حضور استاد مسعود بیگدلی، دکتر قربانی، استاد حسن ربانی
10 خرداد 03 - ساعت 17:00
جمع بندی مطالب برحسب یک روش اصولی و با سابقه که چندین سال هست در آکادمی تیزلاین برگزار می شود قطعا خواهد توانست باعث افزایش قدرت تست زنی و نتیجه گیری
5 فروردین 03 - ساعت 14:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس رایگان هوش محاسباتی و عددی استاد مسعود بیگدلی مولف پرفروش ترین کتب هوش کشور که در این همایش به تحلیل سوالات چالشی تیزهوشان و آزمون های تیزلاین
4 اسفند 02 - ساعت 18:00
دفترچه دوم آزمون تیزهوشان ششم به هفتم در سال های اخیر شامل 60 سوال دقت و تمرکز بوده است که در مدت زمان بسیار کم 25 دقیقه ای باید پاسخ دهند براین اساس
21 بهمن 02 - ساعت 12:09
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش و استعداد (محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1402
3 بهمن 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1402
3 بهمن 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1402
2 بهمن 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1402
2 بهمن 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش تصویری و تجسمی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1402
3 بهمن 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش محاسباتی و عددی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1402
2 بهمن 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش و استعداد (محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1402
11 مهر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1402
11 مهر 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1402
10 مهر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1402
10 مهر 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش تصویری و تجسمی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1402
11 مهر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش محاسباتی و عددی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1402
10 مهر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تحلیل و بررسی سوالات سنوات گذشته یکی از بهترین روش ها برای جمع بندی دوره آمادگی برای هر آزمونی و نیز شروع دوره آمادگی است شاید بپرسید چگونه؟ معمولا ب
27 خرداد 02 - ساعت 10:13
کلاس هوش و استعداد (محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1402
20 تیر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1402
20 تیر 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1402
19 تیر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش تصویری و تجسمی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1402
20 تیر 02 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش محاسباتی و عددی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1402
19 تیر 02 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1402
19 تیر 02 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
جی پی اس تیزهوشان آکادمی تیزلاین: برترین دوره جمع بندی هوش و خلاقیت با اساتید برجسته کشوری و با حضور استاد مسعود بیگدلی، دکتر قربانی، استاد حسن ربانی
8 خرداد 02 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
طرح جهش نوروزی : دوره ویژه جمع بندی هوش و خلاقیت ویژه تیزهوشان 1402
5 فروردین 02 - ساعت 14:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش و استعداد( محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1401
4 بهمن 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1401
4 بهمن 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1401
3 بهمن 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش محاسباتی و خلاقیت ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1401
3 بهمن 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش تصویری و تجسمی ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1401
4 بهمن 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1401
3 بهمن 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش و استعداد( محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1401
19 مهر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1401
19 مهر 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1401
18 مهر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش تصویری و تجسمی ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1401
19 مهر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش محاسباتی و خلاقیت ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1401
18 مهر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1401
18 مهر 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش و استعداد( محاسباتی و تصویری) نهم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1401
21 تیر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1401
21 تیر 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1401
20 تیر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش تصویری و تجسمی ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1401
21 تیر 01 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
کلاس هوش محاسباتی و خلاقیت ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1401
20 تیر 01 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس ریاضیات تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی ترم تابستان 1401
20 تیر 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
معرفی کوتاه وبینار برای نمایش در نوبینار تیزلاین:دوره جمع بندی هوش و خلاقیت تیزهوشان با اساتید برجسته کشوری ( طرح جی پی اس)تایج جستجوی گوگل و نمایش در
10 خرداد 01 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت ویژه تیزهوشان 1401 با استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی و استاد حسن ربانی
5 فروردین 01 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان هوش و خلاقیت نهم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
7 بهمن 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
7 بهمن 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
4 بهمن 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی ششم استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
7 بهمن 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین : کلاس تیزهوشان هوش و استعداد نهم (VIP) استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
5 بهمن 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین : کلاس تیزهوشان ریاضی ششم (VIP) استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
5 بهمن 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان هوش و خلاقیت ششم(VIP) استاد مسعود بیگدلی ترم دو دوره سالانه 1400
4 بهمن 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان هوش و استعداد نهم(VIP) استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
13 مهر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان هوش و استعداد نهم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
15 مهر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی هشتم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
15 مهر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی هفتم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
12 مهر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان هوش و خلاقیت ششم(VIP) استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
12 مهر 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
13 مهر 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان هوش و خلاقیت ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
12 مهر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس تیزهوشان ریاضی ششم استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1400
15 مهر 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
17 تیر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی تیزهوشان هشتم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
17 تیر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی تیزهوشان هفتم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
14 تیر 00 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس ریاضی تیزهوشان ششم استاد مسعود بیگدلی تابستان 1400
17 تیر 00 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:کلاس آنلاین هوش و خلاقیت ششم استاد مسعود بیگدلی تابستان 1400
14 تیر 00 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین برگزار می کند:دوره هوش و استعداد تحلیلی نهم با تدریس استاد مسعود بیگدلی مولف کتاب جامع اسمارتیز هوش و پرفروش ترین کتب کشور
16 اردیبهشت 00 - ساعت 18:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین برگزار می کند دوره ریاضی و هوش محاسباتی ششم استاد مسعود بیگدلی مولف کتاب جامع هوش اسمارتیز ویژه تیزهوشان 1400
16 اردیبهشت 00 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین برگزار می کند: دوره هوش و خلاقیت با استاد مسعود بیگدلی مولف کتاب هوش جامع اسمارتیز و هوش نیترو و طراح آزمون های کشوری تیزهوشان
16 اردیبهشت 00 - ساعت 20:30
این کلاس برگزار شده است
اردوی نوروزی هوش و خلاقیت تیزهوشان 1400 آکادمی تیزلاین با استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی و استاد ربانی
5 فروردین 00 - ساعت 17:00
این کلاس برگزار شده است
جلسه مشاوره آزمون تیزهوشان ششم و نهم و نیز نحوه مطالعه دروس مختلف برای آمادگی بهتر در این آزمون با حضور اساتید آکادمی تیزلاین
27 دی 99 - ساعت 18:00
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره هوش و استعداد تحلیلی تیزهوشان نهم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
2 بهمن 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی تیزهوشان هفتم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
29 دی 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره ریاضی تیزهوشان ششم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
29 دی 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
آکادمی تیزلاین قوی ترین پلتفرم آموزشی آنلاین تیزهوشان در ایران دوره هوش و خلاقیت تیزهوشان ششم را با تدریس استاد مسعود بیگدلی برگزار می کند
29 دی 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین آکادمی تیزلاین: هوش و خلاقیت استاد مسعود بیگدلی ترم یک دوره سالانه 1399 جهت آمادگی آزمون تیزهوشان
21 مهر 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین ریاضی تیزهوشان هفتم استاد مسعود بیگدلی با آکادمی تیزلاین در تابستان 99
13 مرداد 99 - ساعت 18:15
این کلاس برگزار شده است
دوره آنلاین ریاضیات تیزهوشان ششم با استاد مسعود بیگدلی در آکادمی تیزلاین
13 مرداد 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
دوره آنلاین هوش و خلاقیت استاد مسعود بیگدلی با آکادمی تیزلاین در تابستان 1399
13 مرداد 99 - ساعت 20:00
این کلاس برگزار شده است
استاد بیگدلی که مولف نام آشناسی تیزهوشان در سطح کشوری است در این دوره 12 جلسه ای نکات ریاضی هشتم و نهم را جمع بندی و تست های برگزیده حل خواهند کرد.
1 اردیبهشت 99 - ساعت 18:00
این کلاس برگزار شده است
کلاس آنلاین ریاضیات ششم استاد مسعود بیگدلی مولف کتب نیترو ریاضی و هوش در مجموعه تیزلاین برگزار می شود.
1 اردیبهشت 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
دوره هوش و خلاقیت آکادمی تیزلاین ویژه پایه های ششم و نهم با حضور اساتید برجسته کشوری استاد مسعود بیگدلی ، دکتر قربانی ، دکتر شیبانی و استاد ربانی
7 فروردین 99 - ساعت 16:30
این کلاس برگزار شده است
تیزلاین:همایش مشاوره ای و انگیزشی آکادمی تیزلاین ویژه تیزهوشان ششم و نهم با حضور استاد مسعود بیگدلی، مهندس امیر سمیعیان و دکتر قربانی
26 آذر 00 - ساعت 17:00
اهمیت ماه های پایانی و شیوه صحیح جمع بندی و مرور مطالب در تیزهوشان ششم ونهم
24 فروردین 03 - ساعت 17:00
در این همایش در ارتباط با تاریخچه، انواع و ضرایب هوش در سال های اخیر تیزهوشان و نیز تغییرات احتمالی صحبت خواهیم کرد
14 بهمن 02 - ساعت 17:00
مدیریت جلسه در هر اتفاقی بسیار مهم است مخصوصا جلسات آزمونی که باید حداکثر تمرکز و دقت وجود داشته باشد البته اینکه در جلسه آزمون بتوانیم حداکثر توان خ
29 خرداد 02 - ساعت 20:30
همایش مشاوره ای تیزلاین:ثبت نام مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و تعیین اولویت ها
19 فروردین 02 - ساعت 16:00
آکادمی تیزلاین انجمنی از بهترین مدرسان مولفان کشور و تهران است که فرصت برابر تحصیل برای تمامی دانش آموزان ایران از پایه چهارم تا دوازدهم فراهم کرده است. در جهت رسیدن به رسالت خود برای خدمت رسانی بهتر از زیرساخت های مجموعه ایسمنار استفاده کرده است
اینماد logo-kasbokar